การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่4

Description

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2540

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติดำเนินการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดระบบการศึกษาปริญญาเอกร่วม
4.1.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง อัตราเบิกจ่ายเงินรายได้สมทบให้แก่คณาจารย์ผู้สอนหรือควบคุมปฏิบัติการนอกเวลาราชการ คณะวิทยาศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ้างพนักงานด้วยเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์กรณีพิเศษ พ.ศ.2540
4.1.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานด้วยเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์กรณีพิเศษ
4.1.5 โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
4.1.6 เสนอข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.7 การจัดเตรียมข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
4.2.2 ระบบการนำเสนอและแผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ในการนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีในห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-02-19

Files

d2540-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/402.

Output Formats