การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2539 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2539
4.2 ร่างข้อกำหนดโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณหมู่บ้านหนองแวง (ร้านสุโขเติม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-03-06

Files

d2539-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed December 7, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/403.

Output Formats