Browse Items (1 total)

  • Tags: วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2540-5.pdf
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2