การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่21

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20 /2532
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 บัณฑิตวิทยาลัยขอตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเปิดวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้เกษตรกรเช่าซื้อพันธุ์ สัตว์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2532
4.2 ขออนุมัติเปิดวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและคณะเภสัชศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2534
5.2 การรับนักศึกษาเพิ่มของคณะสัตวแพทยศาสตร์
5.3 หารือเรื่องเครื่องถ่ายเอกสาร
5.4 หารือการตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างของ ธนาคาร
5.5 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอุบลราชธานี
5.6 หารือเรื่องโทรศัพท์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-11-15

Files

d2532-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed December 7, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/401.

Output Formats