การประชุมคณบดีปี2538 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2538 ครั้งที่18

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2538 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2538

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเสนอชื่อผู้สมัครที่มีความพร้อมในการรับทุน

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างนโยบายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2540
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณาจารย์คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ.2538
4.3 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2521 ข้อ 34
4.4 ร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538)
4.5 ร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2539)
4.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2538) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2538

เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-09-13

Files

d2538-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2538 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed May 16, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/683.

Output Formats