การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่7

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคณะกรรมการเสนอชื่อ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาทบทวนการลงโทษนักศึกษา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการขอเปิดสำนักงานเพื่อบริการงานพิมพ์และจัดทำเอกสาร
5.2 การปรับสถานภาพข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5.3 การขออนุมัติสอบหลังจากเวลาที่กำหนด
5.4 การออกประกาศลงโทษนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-04-04

Files

d2526-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed February 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/682.

Output Formats