การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2546


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง (เอกสารนำเสนอในที่ประชุม)
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขอความเห็นชอบในการใช้เงิน 3% ฝ่ายวิชาการเพื่อจัดสรรให้คณะดำเนินการ
4.1.2 ขอปรึกษาหารือหลักการการมีส่วนร่วมของบุคลากร
4.1.3 การเลือกแบบสื่อเอกลักษณ์ มข.
4.1.4 แก้ไขค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545
4.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
4.1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย )
4.1.7 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีปกครองและการดำเนินคดีแพ่งในชั้นอนุญาโตตุลาการ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-03-05

Files

dean6_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/681.

Output Formats