รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2536 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2536
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2536
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2535)
4.1.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2537 เพิ่มเติม
4.2 เรื่องอื่น ๆ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรองอธิการบดีที่เกิน 7 ตำแหน่ง
5.2 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.3 ขออนุมัติทำสัญญาเช่าเวลาสถานีวิทยุ F.M. 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน มข.
5.5 กำหนดการงานสถาปนา มข. 30 ปี และคืนสู่เหย้า วันที่ 21-23 มกราคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 สรุปการเตรียมงานและกิจกรรมงานสถาปนา มข. 30 ปี
5.7 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-12-17

Files

2536_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/265.

Output Formats