รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 เปลี่ยนแปลงวันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2542 เป็นวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2542
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 21 ตุลาคม 2542
3.2 รายงานสรุปประจำปี 2537-2542 ของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
3.3 ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องการพ้นจากตำแหน่งคณบดี (กรณีคณะศึกษาศาสตร์)
3.4 รายงานการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 การลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาที่ก่อเหตุการณ์ไม่สงบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2541 – 19 มกราคม 2542
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์
4.1.2 เสนอขออนุมัติแก้ชื่อและรายละเอียดในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2541 จากคำว่า”ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” ให้เป็นคำว่า”ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
4.1.3 เสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัญฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.4 คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติเช่าซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยใช้วิธีประกวดราคาโดยอนุโลม
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2542
4.2.3 ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประกาศโครงการศูนย์อำนวยการโครงงานและองค์กรในกำกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2542) เรื่องการจัดตั้งโครงงานในกำกับของโครงการฯ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-10-27

Files

2542_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/264.

Output Formats