รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2536 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การขอเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเป็นสำนักบริการวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติตัดเป็นหนี้สูญ
4.1.2 โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วนการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2536
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2536
4.1.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2537 เพิ่มเติม
4.1.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
4.1.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.8 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.9 การบอกเลิกสัญญาเช่าสถานีวิทยุ F.M.103 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและขออนุมัติวิธีการดำเนินการของสถานีต่อไป
4.2 เรื่องอื่น ๆ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรให้แก่ผูสำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดราจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ) พ.ศ. ...
5.2 ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ด้วยงบประมาณเงินรายได้ปี 2537 ของคณะวิทยาศาสตร์
5.3 ปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอความอนุเคราะห์ให้รับคนตาบอดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-11-14

Files

2536_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed October 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/263.

Output Formats