รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนก่น (ฉบับที่ 396/2542) เรื่อง ประกาศการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
1.2.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2542
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ. 2542
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 19 สิงหาคม 2542
3.2 สถานที่จัดประชุม WORLD CONGRESS OF SOLL SCIENCE (WCSS) ครั้งที่ 17
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการ
4.1.3 เสนอขออนุมัติตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
4.1.4 เสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
4.1.5 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
4.1.6 เสนอขออนุมัติโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์โดยวิธีพิเศษ
4.1.7 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 การโอนเงินทุนสะสมสำรองสะสมเข้าเป็นเงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2542 ( 1 มิถุนายน 2541- 31 พฤษภาคม 2542 )
4.2.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2541 และ 2542
4.2.5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2542 ของสถานการณ์จัดการอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.6 การลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาที่ก่อเหตุการณ์ไม่สงบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2541 - 19 ธันวาคม 2542
4.2.7 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเรื่องคุณสมบัติของคณบดีให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความและแก้ไขพระราชบัญญัติให้เกิดความชัดเจน
5.2 แจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับโครงการพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11
5.3 รายงานการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 เสนอขออนุมัติจัดการกรเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-09-29

Files

2542_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/262.

Output Formats