Browse Items (4 total)

  • Tags: เลือกตั้ง

มข.128.JPG
บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)

P1056 2532.jpg
P1056-1061 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
P1062-1068 ปิดหีบ และนับคะแนน
P1069-1070 ผู้มาลุ้นผลการนับคะแนน
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2