Browse Items (1 total)

  • Tags: รายงานการวิจัย

d2542-11.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.3 เรื่องที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 12 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2