การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่3

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้รับนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
2 การรับรองรายงายการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 แนวทางการดำเนินงานสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม
เขื่อนจุฬาภรณ์
3.2 แนวทางการดำเนินงานการเบิกค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
*4.1 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
4.2 (ร่าง) กรอบคุณลักษณะบัณฑิต และนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต มข.
4.3 แผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554
4.4 ขออนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอความ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551
4.5 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุข(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)
เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ
4.6 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
4.7 พิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ
(ประเภทผู้แทนบริหาร)
4.8 (ร่าง)ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกู้ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2551
4.9 (ร่าง)ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการด้านการเรียนการสอน แก่หน่วยงานภายนอก
4.10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 และแผนงบประมาณ ปี 2551 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
4.11 ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. .....
4.12 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551
จากเงินทุนสำรอง7%
4.13 (ร่าง)ระเบียบฯ ว่าด้วยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551
5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
* 5.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
5.2 พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. .... และ
ร่างพราะราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .....
5.3 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
5.4 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
* 5.5 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตวรจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550(ตุลาคม 2549-กันยายน 2550)
* 5.6 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้า หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.7 รายงานผลการดำเนินงานการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้ งบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ.2550
* 5.8 สรุปข้อมูลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
5.9 แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภา นักศึกษา ปีการศึกษา 2551 อย่างไม่เป็นทางการ
5.10 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.11 งบดุลของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
5.12 รายงานผลการรับชมรายการรอบภูมิภาค ตอนที่ 3 ตอน
“44 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น”
5.13 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมกราคม 2551
5.14 มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2550
5.15 การลดขั้นตอนงานดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลในระหว่างการศึกษา
ณ ต่างประเทศ
5.16 (ร่าง)ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถาน การศึกษา พ.ศ.2551-2554
6 เรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ * เอกสารเดิมของการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2551-02-15

Files

dean3_51.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed February 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/837.

Output Formats