การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่2

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2551
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ....
และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัย
นักศึกษา
4.2 การรับนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551
4.3 การเปิดหลักสูตรทางเลือก “โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน” ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
4.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2551
4.5 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
4.6 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551
จากเงินทุนสำรอง (7%)
5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ขออนุญาตปิดถนน
5.2 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
5.3 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตวรจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550)
5.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้า หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 สรุปข้อมูลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
6 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2551-01-18

Files

dean2_51.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed December 5, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/836.

Output Formats