การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่1

Description

1 เรื่องที่แจ้งต่อที่ประชุม
2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การติดตั้งเครื่องบริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ
4.2 พิจารณาสรรหารายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯประจำปี 2551
4.3 (ร่าง)ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบำบัดรักษาที่เรียกเก็บจากผู้ป่วยคลินิก
ทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อ พิจารณากรอบตำแหน่งระดับชำนาญ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
4.5 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสถานที่เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
4.6 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ
4.7 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ
4.8 (ร่าง)ระเบียบฯ และ (ร่าง)ประกาศฯ เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ สิ้นพระชนม์
5.2 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร
5.3 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
6 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2551-01-11

Files

dean1_51.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/835.

Output Formats