Browse Items (1 total)

  • Tags: พระราชพิธีเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์

พิธี เปิด.pdf
การที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น เพื่ออประโยชน์ในการศึกษาวิชาการแพทย์กับรักษาพยาบาลประชาชนผู้เจ็บป่วยทั่วไป
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2