การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
8.26 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.26.1 คณะแพทยศาสตร์เสนอขอรับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลมหาสารคามเข้าเป็นสถาบันร่วม
8.26.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตร์เกียรติคุณ
8.26.3 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 670,225 บาท เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์และใช้เพื่อปรับปรุงห้องบริการฝึกอบรม
8.26.4 ร่างงบประมาณประจำปี 2542 (1 มิถุนายน 2541-31 พฤษภาคม 2542) ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
8.26.5 เสนอขอความเห็นชอบในการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 (2542-2544)
8.26.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การโอนย้ายหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย พ.ศ…
8.26.7 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2540
8.26.8 รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการจะรับโอน
8.26.9 การสัมมนา Strateqic Planning and Manaqement in an Autonomous University Environment Seminars/Forums For Rectors and University Staff
8.26.10 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541)
8.26.11 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541)
8.27 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 2/2541

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-05-06

Files

d2541-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed July 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/675.

Output Formats