การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2526 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การประชุมทางวิชาการและการสัมมนา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การอนุมัติปริญญาก่อนระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 409) เรื่องที่พักอาศัยของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2524
5.2 โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง บทบาทและสถานภาพของสภาคณาจารย์ใน มหาวิทยาลัย
5.3 การส่งผลการสอบไล่ในภาคปลาย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-02-16

Files

d2526-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/674.

Output Formats