การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 อธิการบดี รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างประกาศ มข. เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการเรียกเก็บค่าบำรุงการใช้ลานจอดรถยนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มข. ประจำปีงบประมาณ 2545
4.1.3 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติของ Ms.Sarala Joshi
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสืบพันธ์สัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
4.1.5 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติโอนเงินจากหมวดเงินทุนสำรอง 7% ไปเป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
4.1.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผู้สอบบัญชีและผลการดำเนินการ โครงการพิเศษบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 รายงานของผู้สอบบัญชีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
5.2 แนวทางการจัดทำคำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-02-05

Files

dean4_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/672.

Output Formats