การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่31

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่31

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 30/2526 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2527
2.3 การรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มพูนประสบการณ์ทาง
วิชาการ จากเงินทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยของทบวงมหาวิทยาลัย
3.2 ตีความมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 นโยบายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2528
4.2 การจัดตั้งวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริการเทเล็กซ์ พ.ศ. 2527
4.4 ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สถานที่ทำงานของคณะทันตแพทยศาสตร์
5.2 ปัญหาน้ำใต้ดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-12-28

Files

d2526-31.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่31,” KKU Archives, accessed February 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/671.

Output Formats