การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่30

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่30

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 29/2526 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ผลการขอลดราคาค่าถ่ายเอกสาร
2.2 โครงการทีวีตามสายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3 การจัดการฉลองครบรอบ 20 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3.2 งบประมาณแบบแผนงาน
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการสร้างบ้านพักข้าราชการพลเรือนในส่วนภูมิภาค
5.2 โครงการการสัมมนากิจกรรมองค์การนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมทั่วประเทศ
5.3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2527
5.4 รหัสและรายชื่อวิชาที่คณะต้องออกข้อสอบนักเรียนที่รับตามโควต้าพิเศษ ประจำปี
การศึกษา 2527
5.5 ปัญหาการสมัครงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
5.6 ขอขยายเวลาสอบวิชาความถนัดของคณะแพทยศาสตร์
5.7 ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน
5.8 การรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-12-21

Files

d2526-30.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่30,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/669.

Output Formats