การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 3/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขอปรับอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ร่างประกาศ มข.เรื่องการรับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่1 ปีการศึกษา 2546
3.3 ร่างระเบียบฯว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.1.3 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โครงการวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.1.4 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการฃ
จัดการ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การรณรงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
4.2.2 สรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพ มข. เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2545
4.2.3 สรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ มข. ปีการศึกษา 2544
4.2.4 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-01-15

Files

dean3_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/668.

Output Formats