การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่11

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2547
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
4.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2546
5.2 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
5.3 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.4 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น กรณีนางสาวพรทิพย์ แซ่เตียว
6.2 การประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 13

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-06-09

Files

dean11_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/807.

Output Formats