การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่12

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2547
เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 6/2547 และมติยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่11/2547 เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4.2 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .. และประกาศฯ จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4.3 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการปั๊มน้ำมัน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
4.4 ร่างบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547 และร่างข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547
4.5 ขอความเห็นชอบหลักการอัตราค่าธรรมเนียม และ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2547) เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ จากกลุ่มประเทศในอนุภูมิลุ่มน้ำโขง พ.ศ.2547
4.6 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
4.7 ชื่อที่ถูกต้องของต้นประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 –ย้ายวาระไปเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่ 4.7-
5.2 การจัดทำรายละเอียดเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
5.3 แนวทางการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2546 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5.6 งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548
5.7 การใช้บริการเขตพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ (KKU e-Education Cluster)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2547) เรื่องการปรับปรุงสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย
6.2 การแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การดำเนินการป้องกันแก้ไข
6.3 เรียนเชิญร่วมวิ่งคฑาและธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-07-07

Files

dean12_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed January 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/808.

Output Formats