การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่13

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2547
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House)”
1.2 การบรรยายพิเศษโดย ดร.ภาวิช ทองโจจน์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ...
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม
4.2 การปรับบทบาทและโครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.3 โครงสร้างการบริหารงานสำนักบริหารการวิจัย
4.4 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
4.5 ขอแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการผลิตครูการศึกษาพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
5.2 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ของนายกรัฐมนตรี
5.5 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 40 ปี
6.2 ผลการคัดเลือกทุนโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็จอัจฉริยะ
6.3 การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-07-16

Files

dean13_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/809.

Output Formats