การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่14

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2547
เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การชี้แจงงบประมาณประจำปี 2548
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่13/2547 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างงบประมาณประจำปี 2548 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการจรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2546
5.2 ขอให้สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะแบะขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6.3 การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-08-04

Files

dean14_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed January 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/810.

Output Formats