รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2521 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดี
4.2 การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.3 การแต่งตั้งคณบดีคณะต่างๆ
4.4 โครงการจัดตั้งคณะทันตะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2521
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อๆ ไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-09-22

Files

c2521_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/111.

Output Formats