รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2524 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณางบประมาณเสริมในงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
4.3 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา
4.4 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.5 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-12-17

Files

c2524_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 16, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/110.

Output Formats