Browse Items (1 total)

  • Tags: ครบรอบ 30 ปี

30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2