รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2530
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างหอพักพยาบาลและขออนุมัติใช้เงินเหลือจากการประกวดราคาไปก่อสร้างถนน
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา (เพิ่มเติม)
5.3 ขออนุมัติเพิ่มเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
5.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้
5.5 ขออนุมัติโครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
5.6 ขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.7 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
5.8 ความคืบหน้าในการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.9 การจัดการอบรมนักธุรกิจ
5.10 อนุสรณ์ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์
5.11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำแบบประชาอาสา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-06-27

Files

c_4 2530.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/163.

Output Formats