รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2524 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2524
4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งภาควิชาละผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
5.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
5.3 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.4 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5.5 พิจารณาเกี่ยวกับระเบียบการย้ายคณะของนักศึกษา
5.6 พิจารณาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-11-14

Files

c2524_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed December 6, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/108.

Output Formats