รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2521 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 พิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2521
4.4 ร่างโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523-2526
4.5 อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2521
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-09-8

Files

c2521_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed December 6, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/107.

Output Formats