รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 รับทราบสรุปรายรับรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2523 ของสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 หารือเรื่องการตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา พ.ศ. 2516
4.2 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
4.3 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523
4.4 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.5 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ
4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.7 พิจารณาขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.8 รับทราบการโอนงานผลิตพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.9 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวด งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2523
5.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2523
5.3 หารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.4 หารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 ธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2523-11-01

Files

c2523_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/106.

Output Formats