Browse Items (1 total)

  • Tags: รุ่น 11

P32 2517.jpg
P32-49/2517- การต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น 11 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ลอดซุ้มไม้ขอนแก่น ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลังเมืองและสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ในตอนเย็นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2