Browse Items (1 total)

  • Tags: สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P132 2517.jpg
P132-136/2517- พิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ พีละนิธิ และมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2