Browse Items (1 total)

  • Tags: แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน

P11 2517.jpg
P11-15/2517- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2517-2518
ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2