การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่15

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
17.2 การใช้คำนำหน้านามในปริญญาบัตรสำหรับพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 เรื่องเสนอใหม่
17.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
17.3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

17.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
17.4.1 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพ้นตำแหน่งของคณบดี
17.4.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 (1 มิถุนายน 2541-31 พฤษภาคม 2542)
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-09-01

Files

d2542-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/614.

Output Formats