การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่16

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2542 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
17.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
17.5.1 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
17.5.2 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขออนุมัติโอนเงินทุนสำรองสะสมเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
17.5.3 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์โดยวิธีพิเศษ

17.6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-09-15

Files

d2542-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/615.

Output Formats