Browse Items (1 total)

  • Tags: ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2528-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2528 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
2.2 ขอแก้ไขปรับปรุงประกาศทบวงมหาวิทยาลัย …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2