การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3 /2532
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการ International House
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาค
3.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับพระราชทานยศเป็น
พลตำรวจเอก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี
5.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่าง Portland State University กับมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-02-22

Files

d2532-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/338.

Output Formats