การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่7/2543 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอเพื่อพิจารณาการอุทธรณ์โทษทางวินัยของนักศึกษา
*** (ขอให้นำระเบียบวาระที่ 4.1.3 ในคราวประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543 มาพิจารณา)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
4.1.2เสนอเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2544
(1 มิถุนายน 2543-31 พฤษภาคม 2544)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543 ประเภทรับตรง (วิธีพิเศษ)
5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ…/2543) เรื่อง กำหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-04-12

Files

d2543-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 1, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/339.

Output Formats