การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4 /2532
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2533
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาวิชาคลินิกตาม หลักสูตรการศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
5.2 ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-03-08

Files

d2532-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed September 22, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/340.

Output Formats