การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2527 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การดำเนินการตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หารือเรื่องการย้ายคณะเรียน
4.2 การเสนอหนังสือราชการ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการส่งเสริมการแต่ง แปล
และเรียบเรียงหนังสือ พ.ศ. 2527
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเรียกเก็บเงินค่าบริการตรวจยา
หรือสารพิษของภาควิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2527
5.3 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
5.4 โครงการ การประเมินการคัดเลือกนักเรียนตามโควตาพิเศษ
5.5 ความหมายของสัญลักษณ์ RE
5.6 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิตภาคปลาย ปีการศึกษา 2527
5.7 ชี้แจงกรณีมีบัตรสนเท่ห์กล่าวหาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโควตา
พิเศษ
5.8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-01-10

Files

d2528-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/341.

Output Formats