การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4..1 นโยบายการขอและการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2529
4.2 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การขอตั้งงบประมาณแผ่นดินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.2 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2528
5.3 การแจ้งยอดเงินค่าหน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2526

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-01-21

Files

d2528-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/342.

Output Formats