การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5.36 กองทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

4 เรื่องเสนอใหม่
5.37 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.37.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง การดำเนินงานหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
5.37.2 หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
5.37.3 หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณทิตศึกษา
5.37.4 การฟื้นฟูชีวิตชาวชนบทตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5.38 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.38.1 การแจ้งจะมารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ พล.อ.ฟิเดล แวลเดช รามอส
5.38.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.38.3 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสภาคณาจารย์
5.38.4 รายงานสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ/หน่วยงานประจำเดือนกันยายน 2543
5.38.5 รายงานสรุปการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่ออนาคต
5 เรื่องอื่นๆ
5.39 ขอคืนสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประชุมลับ)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-11-08

Files

d2543-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed March 24, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/343.

Output Formats