การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2528 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การออกข่าวคะแนนสูงสุดในการสอบข้อเขียนนักเรียนตามโควต้าพเศษ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดรถรับ – ส่งบุตรหลานข้าราชการ – ลูกจ้างไปสถานศึกษา
3.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มพูนประสบการณ์
ทางวิชาการจากเงินกองทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2528
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530- 2534)
4.2 แนวนโยบายการบริหารเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้
เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.4 ร่างประกาศและระเบียบสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาค
เพื่อเป็นกองทุนสำหรับกิจการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2528
4.6 พิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
4.7 การให้เงินค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการทะเบียนกลาง
4.8 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการทางวิชาการ
4.9 การรับนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.10 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัดขอสร้างอาคารสำนักงาน
4.11 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ ประเภทวิชาใหม่เปิดสอนใหม่
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
5.2 ร่างปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2528
5.3 ปัญหาการแจ้งยอดเงินค่าหน่วยกิต

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-02-14

Files

d2528-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/344.

Output Formats