Browse Items (1 total)

  • Tags: สหกรออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2528-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2528 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การออกข่าวคะแนนสูงสุดในการสอบข้อเขียนนักเรียนตามโควต้าพเศษ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2