การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2528 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 ( พ.ศ. 2530-2534)
2.2 แนวนโยบายการบริหารเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2.3 สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
2.4 การให้เงินค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการทะเบียนกลาง
2.5 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยจำกัดขอสร้างอาคารสำนักงาน
2.6 เงินสนับสนุนเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการจากเงินทุนโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2.7 การดำเนินการตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาและส่งเสริม
คณาจารย์ทางด้านวิชาการ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อเป็น
กองทุนสำหรับกิจการของคณะต่างๆ พ.ศ. 2528
4.2 ร่างสัญญาให้เช่าสถานที่บริการโทรทัศน์ตามสาย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การส่งใบประมวลผลรายวิชาให้คณะ
5.2 รายงานผลการดำเนินงานการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2526
5.3 การขอรับความมช่วยเหลือจากมูลนิธิฟลูไบรท

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-02-25

Files

d2528-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/345.

Output Formats