การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2 /2532
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รูปแบบการโอนโรงเรียนสาธิตมอดินแดงมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
2.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง วิธีการขอใช้เงินกองทุน ส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
2.3 โครงการ International House
2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา พ.ศ.2532
2.5 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบการสรรหาอธิการบดี
2.6 โครงการตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลัง
2.7 ค่าตอบแทนควบคุมงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศอินเดีย
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2532
4.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ่าย เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่ ปรึกษา
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2532

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-02-01

Files

d2532-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/337.

Output Formats